اخبار روز

احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا 1 به 3 است

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
بانک آمریکا هشدار داده که اقتصاد این کشور به احتمال 1 به 3 طی سال جاری وارد رکود می شود.