اخبار روز

اختیار برخورد با سازندگان ساختمانهای ناایمن باید به آتش‌نشانی داده شود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مدیرعامل آتش‌نشانی تهران گفت: باید به سازمان آتش‌نشانی اختیاراتی برای برخورد سریع با سازندگان، بهره‌برداران و افرادی که به ایمنی توجه ندارند، داده شود.