ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
در حالی که مقامات افغان درباره توافق یکجانبه آمریکا با طالبان بدون در نظر گرفتن دولت و مردم افغانستان نگران هستند و واشنگتن برای موفقیت در مذاکرات در حال امتیازدهی است حملات طالبان تشدید شده و نیروهای امنیتی افغان در حالت تدافعی قرار دارند.