ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
صنایع کوچک در آمریکا 46 درصد تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیر کشاورزی، 97.2 درصد کل بنگاه‌های واردکننده آمریکا، 54 درصد کل ارزش فروش در اقتصاد‌ آمریکا و 64 درصد از کل شغل‌های جدید ایجاد شده در بخش خصوصی را در اختیار دارند.