عمر مفید ماسک‌ها چند ساعت است؟

رئیس بیمارستان امدادی ابهر گفت: عمر مفید ماسک‌ها تقریبا سه ساعت است.

مطالب جدید

مطالب تصادفی