اگر نوجوان شما دیگر در مدرسه مانند گذشته پیشرفتی ندارد و به نظر می رسد با افراد مشکوکی رفت و آمد می کند، اگر فرزندتان زیاد با شما جر و بحث می کند و از کوره در می رود، ممکن است فکر کنید که این نشانه ها نشانه های بلوغ است و یا اینکه نوجوانتان می خواهد استقلال فکری خودش را ثابت کند اما بد نیست برای اطمینان از سلامت روان فرزند نوجوانتان این مطلب را هم بخوانید.