بیشتر بچه‌ها یکی، دو روز پس از تولد زردی خود را نشان می‌دهند.