آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار فعالیت های سیاسی خود همواره در زمینه نگارش خاطرات و کتاب هم فعال بود به طوری که آثار مکتوب متعددی از خود به جا گذاشته است.