ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه 53 شنبه ها با آوای جاوید،اجرا در تالار موسیقی کاخ عالی قاپوی اصفهان،22 اسفند ماه 1397 ،اجرای رنگ بیات ترک از استاد علی اکبر خان شهنازی،سرپرست گروه و نوازنده سه تار:حمیدرضا فرهنگ،تنظیم قطعه و نوازنده نی:حسین مرتهب،کمانچه:سعید شفیعی،تار:پیمان زرگرباشی،تنبک:مهرداد مهدوی